mercredi 4 septembre 2013

Nguyễn Thị Dương Hà: Kiến nghị Giải thích luật (lần 2)


V.v giải thích Điều 88 “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - Bộ luật Hình sự 1999.

Một lần nữa kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương cho biết rõ nội hàm của “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự để tránh sự lạm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng dẫn đến bắt giam, truy tố, xét xử, bỏ tù oan sai người vô tội... - Nguyễn Thị Dương Hà


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2013

KIẾN NGHỊ GIẢI THÍCH LUẬT (lần 2)
V.v giải thích Điều 88 “Tội tuyên truyền chống Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - Bộ luật Hình sự 1999

Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Điều 53, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, qui định: 

“Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.”

Căn cứ khoản 3, Điều 91, Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2001, qui định:
“Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;”

Căn cứ khoản 3, Điều 7, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, qui định:
“Uỷ ban thường vụ Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;”

Bộ luật Hình sự 1999 có hiệu lực đã được 14 năm. Có khá nhiều công dân bị Tòa án kết án tù vì “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - Điều 88 Bộ luật Hình sự, thế nhưng cho đến nay không có bất cứ một văn bản pháp luật nào quy định nội hàm của tội này.

Các Luật sư của Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã mấy lần yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích Điều 88 – Bộ luật Hình sự nhưng chưa được hồi đáp. Cụ thể:

Ngày 10/10/2012, tôi, Nguyễn Thị Dương Hà, Luật sư Trưởng văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ, đồng thời cũng là luật sư của ông Cù Huy Hà Vũ - bị Tòa án Nhân dân Tối cao kết án 07 (bảy) năm tù giam và 03 (ba) năm quản chế về “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm C khoản 1 Điều 88 Bộ Luật Hình sự, đã gửi tới Ủy Ban Thường Vụ Quốc hội Kiến nghị giải thích luật (photo đính kèm);

Trước đó, ngày 01/7/2011, Luật sư Hà Huy Sơn – Luật sư của Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ, cũng đã gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Kiến nghị về việc giải thích Điều 88 “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Bộ luật hình sự năm 1999 (photo đính kèm).

Vậy, một lần nữa kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương cho biết rõ nội hàm của “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự để tránh sự lạm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng dẫn đến bắt giam, truy tố, xét xử, bỏ tù oan sai người vô tội.

Trân trọng,

Người kiến nghịNguyễn Thị Dương Hà

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Luật sư: 
  Ls Trần Quốc Thuận, 
  Ls Trần Đình Triển, 
  Ls Trần Vũ Hải, 
  Ls Hà Huy Sơn,  
  Ls Vương Thị Thanh; 
- Ông Cù Huy Hà Vũ;
- Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ;
- Lưu VPLS Cù Huy Hà Vũ.

*


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi