vendredi 9 mai 2014

Linh mục Phan Văn Lợi và Phạm Thanh Nghiên nói về lời kêu gọi biểu tình yêu nước
Đài Đáp Lời Sông Núi phỏng vấn Linh mục Phan Văn Lợi và cô Phạm Thanh Nghiên về Lời Kêu Gọi Biểu tình Yêu Nước của 20 Tổ Chức Dân Sự Việt Nam.

Nguồn: http://radiodlsn.com/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi