vendredi 9 mai 2014

Phạm Thanh Nghiên - Người tù Tự Do

Chúng ta là bước người xông pha, 
Chúng ta là những lớp phù sa 
Chúng ta là ngọn đuốc bừng to 
Chúng ta là TỰ DO!!! 
(Phan Văn Hưng)

Danlambaovn.blogspot.com

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi