dimanche 21 avril 2013

Bộ Ngoại giao Mỹ : tình trạng nhân quyền tại Việt Nam 2012 đã xấu đi thêm


 

Ông Dan Baer, phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền (www.state.gov)
Ông Dan Baer, phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền (www.state.gov)

Thanh Phương

Hôm qua, 19/04/2013, Ngoi trưởng M John Kerry đã công b báo cáo thường niên ca B Ngoi giao Hoa K v tình trng nhân quyn trên thế gii. Riêng v Vit Nam, bn báo cáo này cho biết các vn đ nhân quyn đáng k nht đó là vic chính quyn Hà Ni vn hn chế nghiêm ngt các quyn chính tr ca công dân, đc bit là quyn thay đi chính ph, vic chính quyn gia tăng nhng bin pháp gii hn các quyn t do dân s và nn tham nhũng trong b máy tư pháp và công an.

Riêng v quyn t do ngôn lun và t do báo chí, theo báo cáo ca B Ngoi giao M, chính quyn Vit Nam tiếp tc s dng các điu lut v an ninh quc gia và vu khng, đ hn chế các quyn này, chng hn như điu 88 v ti « tuyên truyn chng Nhà nước », như trường hp ca sinh viên Nguyn Phương Uyên, b bt tháng 10 năm ngoái vi ti danh này ch vì mang trên người nhng truyn đơn chng Trung Quc và d đnh phân phát nhng truyn đơn này.
Cũng theo báo cáo ca B Ngoi giao M , chính quyn Vit Nam tiếp tc kim soát Internet, đc bit là s dng điu lut v ti « tuyên truyn chng Nhà nước » đ cm các blogger đăng ti nhng tài liu, bài viết b xem là gây phương hi an ninh quc gia, làm l bí mt Nhà nước. Đc bit ngày 12/09/2012, th tướng Nguyn Tn Dũng đã cáo buc ba trang mng Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và Bin Đông « tuyên truyn chng Nhà nước » và « nói xu các lãnh đo Đng », đng thi ra lnh điu tra v ba trang mng này.
Báo cáo ca B Ngoi giao M còn cho biết chính quyn đã bt giam nhiu nhà hot đng s dng Internet đ ch trích chính ph và đăng các bài viết v nhân quyn và dân ch đa đng. Đa s các blogger b bt đã b truy t v ti « tuyên truyn chng Nhà nước » và « hot đng nhm lt đ chính quyn ». Trong năm qua, ít nht 14 nhà hot đng đã b kết án tù. Tính đến cui năm cũng đã có ít nht 20 blogger và nhà hot đng khác đang ch ngày ra tòa, trong khi nhng nhà hot đng khác thì b chính quyn sách nhiu và hù da.
Báo cáo nhc li là ngày 25/09 năm ngoái, Cao y Nhân quyn Liên hip quc đã bày t mi quan ngi sâu sc trước vic nhiu phóng viên và blogger b kết án tù nng n và ghi nhn xu hung gia tăng hn chế quyn t do ngôn lun Vit Nam, đc bit là đi vi nhng ch trích chính ph trên Internet.
Báo cáo nhân quyn thế gii 2012 được công b sau khi ngày 12/04 va qua ti Hà Ni, Hoa K đã m li đi thoi nhân quyn vi Vit Nam. Hôm qua, Đi s quán Hoa K ti Hà Ni đã ra tuyên b v Đi thoi Nhân quyn Hoa Kỳ -Vit Nam ln th 17, cho biết hai bên « đã bàn v mt s lĩnh vc bao gm t do ngôn lun, t do tôn giáo, tù nhân lương tâm, pháp quyn, quyn lao đng, và t do thông tin, liên quan đến các phương tin truyn thông và trc tuyến ».
Nhân dp này, phó Tr lý Ngoi trưởng Hoa K đc trách Dân ch, Nhân quyn và Lao đng Dan Baer đã gp mt s nhà hot đng dân ch, nhân quyn và tôn giáo, nhưng đã b công an Vit Nam cn tr, không th tiếp xúc vi lut sư Nguyn Văn Đài và bác sĩ Phm Hng Sơn. Đi s quán M bày t mi quan ngi v vic này.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi