mardi 22 avril 2014

Tập tài liệu về tình trạng công dân Việt Nam bị chết trong đồn công an


MLBVN - Toàn bộ nội dung của tập tài liệu mà an ninh CA phường Lộc Thọ và CA thành phố Nha Trang cho là "tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân vi phạm Nghị định 167/2013/NĐ-CP"

Tập tài liệu này bao gồm lời giới thiệu về Công ước Chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc và hồ sơ của người dân bị chết trong đồn công an. Tài liệu sẽ được MLBVN tiếp tục cập nhật dựa vào thông tin báo chí, dịch ra tiếng Anh và tiếp tục phổ biến.

MLBVN
mangluoiblogger.blogspot.com/2014/04/tap-tai-lieu-ve-tinh-trang-cong-dan.html

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi