dimanche 21 octobre 2012

Tài liệu “Đặc biệt”: Tờ trình của Bộ Chính trị về việc đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí “X” gửi HNTW6

Ban biên tập BCĐ vừa nhận được một bản tài liệu “đặc biệt” gồm 02 trang của bạn đọc xưng là trợ lý của đồng chí “S” với nội dung: Giải mã đồng chí “X” là ai?
 Theo Bồ Câu Đen

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Phản Hồi